Служба по трудова медицина "МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД предлага на работодателите договори за цялостно обслужване от служба по трудова медицина и съдействие при организиране на работните места и процеси за максимално намаляване на професионалния риск и подобряване условията на труд и почивка.

"МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД е фирма, чиято дейност включва консултации в областта на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) , изготвяне на необходимата документация и организация по безопасност и здраве при работа .

Нашата оферта