Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Докладът представя проекти и организации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Докладът представя проекти и организации, финансирани от Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Комисията публикува доклад с примери за 7 проекта и 10 организации, подкрепяни от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) за периода 2014-2017 г.
Целите на представените проекти варират от подкрепящи реформи на националните системи за социална защита и засилване на административното сътрудничество при командироването на работници с цел повишаване на информираността за това как младите хора могат да се възползват от гаранцията за младежта.

Друга основна част от този доклад представя дейностите, подкрепяни от EaSI, внедрени през 2016 г. от 10 основни неправителствени организации на равнище ЕС, които са активни в насърчаването на социалното приобщаване, намаляването на бедността и достъпа до финансиране. Представените организации имаха за цел да подкрепят подхода на Комисията в областта на социалните инвестиции на национално и местно равнище;

Прилагането на пакета за социални инвестиции, инициативата за социално предприемачество и стратегията "Европа 2020".

Докладът може да послужи като насоки за обществените, частните и гражданските организации, желаещи да кандидатстват за финансиране от ЕС, и да предостави на създателите на политики новаторски идеи за проектиране.

Той също така включва описание на методологията, която беше приложена за събиране на информация за представените действия и за анализ на резултатите.

Програмата EaSI е финансов инструмент на равнище ЕС за насърчаване на високо качество и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и прилична социална защита, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

EaSI се управлява пряко от Европейската комисия. Тя обединява три програми на ЕС, управлявани поотделно в периода 2007-2013 г.: PROGRESS , EURES и микрофинансирането "Прогрес".