Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТПУСК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

Уведомяваме Ви, че срокът за деклариране на положения извънреден труд през календарната година (2016 ) се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари 2017 година.


За справка от Кодекс на труда:
Чл. 149. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

Съгласно НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години.
Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176, ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника или служителя ползването на платения годишен отпуск е отложено със съгласието на работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването на отпуска в писмена форма и своевременно уведомява работника или служителя.


Документи за изтегляне

Уведомление отпуск 2017 година - Формат на файла: Word (.doc) 

Уведомление отпуск 2017 година - Формат на файла: Word (.doc) 
Уведомление отпуск 2017 година - Формат на файла: Excel (.xls)  

Искане за отлагане на отпуск 2017 година - Формат на файла: Word (.doc) 
Заявление за отпуска 2017 година - Формат на файла: Word (.doc) 
Заповед за разрешение на отпуска 2017 година - Формат на файла: Word (.doc)