Трудоустрояване 2017, определяне на местата за трудоустроени

Трудоустрояване 2017
Как да определим места за трудоустрояване?
Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване:

 • чл. 315 от Кодекса на труда.
 • чл. 2 от Наредба за трудоустрояване
 • Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (Обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2012 г. - в сила от 14.05.2012 г.) .
 • чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 • чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

Изисквания:
Работодателят с повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
От общия брой на определените работните места за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания.
Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) писмено да обявят броя на определените работни места за хора с трайни увреждания.

Процедура:
Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 51 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите. В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.
Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване съгласно (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:

 • председател:
 • ръководителят на предприятието;
 • членове:
 • представителите на работниците и служителите (членове на КУТ, представители на синдикална организация);
 • органът по безопасност и здраве при работа;
 • лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.

За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията по трудоустрояване.
В заповедта за създаване на комисията трябва да бъде указан и конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване.
На заседание на Комисията по трудоустрояване се определят:
Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
Кои конкретни места (половината от определените по т.1) се определят за хора с трайни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания ).

Препис от документа се изпраща в:

 • Териториалното поделение на Агенция по заетостта - съответната Дирекция „Бюро по труда"- в 14-дневен срок от определянето на местата.
 • Службата по трудова медицина, която обслужва фирмата

Важно! Тази информация вече не се изпраща до НОИ, а само до териториалното поделение на Агенцията по заетостта!
И накрая, неприятната страна на нещата - на работодател, който не е обявил тези работни места или е отказал без уважителна причина да наеме на работа насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000 лв. за всеки отделен случай!