Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД
Графици за отпуски през 2015г.

     До 31 декември изтича срокът за изготвяне на графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2015 год.

               СТМ „МЕДИК КОНСУЛТИНГ“ ООД напомня, че в срок до 31 декември следва да бъдат разработени и утвърдени графиците за ползване на платения годишен отпуск през 2015 год.

Задължението произтича от КТ - Чл. 173. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) До 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2. Графикът се изготвя така, че да се даде възможност на всички работници и служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.