Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Задължения за наемани на хора с увреждания от 2019 година.

Фирмите са длъжни да назначават работници и служители с трайни увреждания съгласно квота.

Закон за хората с увреждания