Служба трудова медицина Медик Консултинг ООД

Служба по трудова медицина /СТМ/ при „Медик Консултинг" ООД - гр.София е създадена през 2010 г. от Иван Петков Петков и регистрирана в Министерство на здравеопазването с Удостоверение № 476 от 31.01.2011 г., по Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ. бр.14/12.02 2008 г.).Дейността на Службата по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД е регламентирана по реда на чл.25В от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

Ние от „Медик Консултинг" ООД развиваме и поддържаме качество и коректност в обслужването на клиентите. Защитаваме Вашите интереси и отговаряме на вашите очаквания за надеждно партньорство.Политиката на фирмата и работата на нашите служители предоставят качествено, комплексно обслужване и създават трайни партньорства.Предоставяме актуална и компетентна информация, съобразена с българското и европейското законодателство относно здравословни и безопасни условия на труд и характера и спецификата на дейността във всяка обслужвана от нас фирма.
Грижим се за спазването и прилагането във Вашата компания на действащата нормативна уредба, при въвеждане на принципа на постоянното подобряване управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Ние от „Медик Консултинг" ООД осъществяваме консултативна, обслужваща и разработваща дейност. Подпомагаме работодателя, при организиране и изпълнение на задълженията им по осигуряване на ЗБУТ и укрепване здравето и работоспособността на работещите. Утвърждаваме превантивните подходи за осигуряване ЗБУТ.Разширявайки постоянно обема на нашите услуги, ние Ви помагаме да повишите производителността във Вашата компания, като ефективно консултираме работодателя и работещите как да се предотвратят трудовите злополуки, как да се постигне баланс между грижата за работещите и изпълнение изискванията на трудовото законодателство.

Оферта на служба по трудова медицина „Медик Консултинг" ООД

ОФЕРТА
1
ОФЕРТА
Договаряне

ОФЕРТА

Отстъпка от цената за едногодишен договор! (Отстъпката се договаря и зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай)

Прочети повече

ОЦЕНКА НА РИСКА
2
ОЦЕНКА НА РИСКА
Условия на труд

ОЦЕНКА НА РИСКА

Анализ и оценка на: •Работни помещения •Работни процеси •Работно оборудване •Работни места •Организация на труда •Използвани суровини и материали •Други странични фактори, които могат да породят риск.

Прочети повече

ЦЕНИ
3
ЦЕНИ
Договаряне на Цени

ЦЕНИ

ЦЕНАТА за трудово-медицинско обслужване зависи от броя на работещите във фирмата, предмета на икономическата дейност, обема на извършваните услуги и сроковете за изпълнение и е обект на индивидуално договаряне във всеки конкретен случай.

Прочети повече

СТМ
4
СТМ
Договор със СТМ

СТМ

С „МЕДИК КОНСУЛТИНГ" ООД печелите: • качествени и бързи услуги • ниска себестойност на услугите • опит и професионализъм • здраве и безопасност за работниците и служителите • спазване на нормативните изисквания на Българското и Европейско законодателство.

Прочети повече

ОБУЧЕНИЯ
5
ОБУЧЕНИЯ
Обучения

ОБУЧЕНИЯ

Платформата се администрира от „МC" Ltd като се извършва обучения в дистанционна форма (онлайн). Мисията на „МC" Ltd се състои в непрекъснато повишаване на професионалната квалификация по безопасност и здраве при работа. Дистанционните курсове целят да повишат знанията и уменията във областта на безопасни условия на труд. Дистанционно обучение (онлайн) - „Платформа"

Прочети повече

Актуално
Новини
Клиенти